رویکردی برای تامین پایدار

رویکردی برای تامین پایدار

فروآلیاژهای منگنز یکی از کالاهای استراتژیک مورد نیاز در صنعت فولاد کشور به شمار م یآیند که به رغم تلا شهای صورت گرفته، تولید
داخلی آن به دلیل محدودیت منابع معدنی با چال شهای جدی مواجه است و به همین دلیل بخش عمده نیاز کشور از محل واردات تامین میشود. البته حوزه واردات این محصول نیز در اثر برخی از مقررا تگذار یهای دولتی با معضلاتی مواجه است که تحویل به موقع و پایدار آن را تحت تاثیر قرار م یدهد. شرکت مواد آذین کیمیا به عنوان یکی از پیشتازان تامین فروآلیاژهای صنایع فولادی کشور، در

سالهای اخیر تلاش داشته است تا با تامین مواد مصرفی صنایع فولادی کشور به صورت به موقع و با کیفیت رضایت حداکثری مشتریان خود را جلب کند و با ارائه طرح خرید صحیح فروآلیاژها با تجزیه و تحلیل متناسب و نرخ بهینه مصرف،حداقل هزینه تولید را برای فولادسازان کشور تضمین کند.

تامین مطلوب مواد مصرفی به صورت پایدار و با کیفیت یکی از موضوعات اساسی و تعیی نکننده در فرایند تولید صنعت فولاد است که میتواند بسیاری از شاخصهای عملکردی این صنعت را مانند بهای تمام شده و سودآوری و کمیت و کیفیت محصولات تولیدشده را تحت تاثیر قرار دهد. این مسئله، با توجه به جایگاه و اهمیت صنعت فولاد در اقتصاد ایران، تاثیر قابل توجهی را بر قدرت رقابت فعالان این صنعت در بازارهای داخلی و بی نالمللی خواهد داشت. شرکت مواد آذین کیمیا از 14 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات تامین کالا برای شرکتهای تولیدی حوزه فولاد برخوردار است. این شرکت، در مسیر تامین کالای با کیفیت عالی و قیمت مناسب با هدف مصرف بهینه برای مشتریان و واحدهای فولادسازی کشور تلاش میکند. گفتنی است شرکت مواد آذین کیمیا تمرکز خود را بر تامین فروآلیاژهای بر پایه منگنز قرار داده است. با این حال باید توجه داشت در سالهای اخیر تلاشهای خوبی در زمینه تولید داخلی این محصولات در کشور صورت گرفته است که شایان تقدیر است.

.
◄ چال شها و راهکارهای تامین فروآلیاژ

فروآلیاژها، یکی از پرمصر فترین مواد مصرفی استراتژیک صنایع فولادی به شمار م یآیند که تامین آنها در کشور در سالهای اخیر با چالشهایی مواجه بوده است که این چال شها در حوزه داخلی و خارجی قابل بررسی و ارزیابی هستند. در سالهای اخیر با توجه به محدودیتهای تامین ارز برای واردات، توجه زیادی به بوم یسازی فروآلیاژهای منگنز در کشور شده است. با این حال، محدود بودن معادن با عیار مناسب در کشور، خود مسئله اصلی تولید این فروآلیاژها محسوب میشود، موضوعی که موجب شده است تا ایران از کشور واردکننده محصول مورد نیاز خود (فروآلیاژها) به کشور واردکننده ماده اولیه خارجی (سنگ منگنز ) تبدیل شود. با این حال باید توجه داشت، واردات سنگ منگنز خود با چال شها و معضلاتی مواجه است که واردات این سنگ را نسبت به فروآلیاژ آن دچار دشوار یهای بیشتری میکند. به جرات میتوان گفت تحقق توسعه در تولید داخلی فروآلیاژهای منگنز، مستلزم افزایش سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف و توسعه بخش معدن کشور است. البته باید توجه داشت تولید داخلی فروسیلیس در کشور، شرایط متفاوتی نسبت به فروآلیاژهای منگنز دارد، زیرا ایران با داشتن معادن غنی و بهره مندی از تکنولوژ ی های بومی سازی شده از فرصت مناسبی برای توسعه و تولید
این محصول برخوردار است که این مسئله نه تنها کشور را از واردات آن بینیاز ساخته است، بلکه بازارهای صادراتی مناسبی را پی شروی تولیدکنندگان این حوزه قرار میدهد.
در حوزه خارجی نیز، اتفاقات جهانی موجب کاهش تقاضا و متعاقبا کاهش قیمت فروآلیا ژهای بر پایه منگنز شده و صنعت فولاد ایران نیز از این تغییرات تاثیر پذیرفته است. کشور چین، بزرگترین مصر ف کننده این فروآلیاژ کشور محسوب می شود که مصرف آن به
دلیل افت تولید فولاد در این کشور کاهش یافته است. گفتنی است اگرچه جنگ اکراین، یک افزایش قیمت کاذب را در بازار جهانی این محصول ایجاد کرد، اما این حباب به سرعت از بین رفت و قیمت فروآلیاژ منگنز در طول یک سال گذشته، کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرده است. به طور کلی میتوان گفت در حال حاضر، صنعت فولاد در سطح جهانی دچار یک رکود شدید است و تغییرات بین المللی در سطح وسیع، تنها راه رهایی و برو نرفت این صنعت از وضعیت کنونی است. در حال حاضر هندوستان، بزرگترین تامین کننده

فروآلیاژهای کشور محسوب م یشود که این کشور نیز در سا لهای اخیر، کاهش قیمت چشمگیری را در تولید فروآلیاژها داشته است. البته باید در نظر داشت شرایط تحریمی کشور و تاثیر آن بر هزینه های حمل و همچنین نیاز به بازرسی کالا در مبدا با هدف تامین کالای باکیفیت از دیگر عوامل و چالشهای اثرگذار بر تامین و قیمت فرومنگنز و فروسیلیکومنگنز است.

با توجه به شرایط موجود، برای رسیدن به کیفیت و قیمت مناسب این کالا در کشور، لازم است تعادل بین عرضه و تقاضا با کمک واردات ایجاد شود. با این حال، در حال حاضر اعمال محدودیت های شدید برای بازرگانان در حوزه واردات، یکی از اصلی ترین دلایل و عواملی محسوب میشود که موجب نرسیدن به این تعادل و شکننده بودن آن شده است. به این معنا که شرکتهای بازرگانی برای واردات نیاز به عقد قرارداد و ارائه آن دارند. این عامل خود موجب عدم دسترسی و ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا در کشور شده است.
تجدید نظر روی این سیاست و ایجاد سهولت در واردات کالای فرومنگنز موجب افزایش عرضه و تعادل قیمت این محصول خواهد شد.


◄ تامین نیاز صنعت فولاد با تکیه بر تجربه و دانش


شرکت مواد آذین کیمیا یکی از باسابقه ترین شرکت ها در زمینه تامین فروآلیاژهای صنعت فولاد محسوب میشود که با شناسایی دقیق و عقد قرارداد با تامین کنندگان به نام و مورد اطمینانی که امکان بازرسی های فنی (کیفی و کمی) در مبدا را فراهم می آورند و همچنین رعایت زمان بندی حمل کالا، تمام تلاش خود را برای جلب بیشترین میزان رضایت مشتریان معطوف ساخته است. این شرکت اقدامات خود را با تاکید نداشتن روی قیمت ارزان تر محصولات، با توجه به اهمیت و لزوم تامین باکیفیت، برنامه ریزی کرده است.
با این حال، باید در نظر داشت، تامین کنندگان خارجی فروآلیاژها، در شرایط نوسانات قیمتی، از محدودیت های موجود در کشور برای اخذ مجوزهای وارداتی استفاده م یکنند و به محض افزایش قیمت، عدم تحویل به موقع را به شرکت های بازرگانی واردکننده تحمیل می نمایند. در این راستا شرکت مواد آذین کیمیا تلاش دارد تامین کنندگانی را برای خرید محصولات خود انتخاب کند که خوش قولی زمان
تحویل را در صورت کاری خود قرار م یدهند، اما باید در نظر داشت محدودی تهای شدید روی تجارت خارجی و سیاست گذاری داخلی بر این واردات، انجام این پروسه را بسیار سخت کرده است.
رکت مواد آذین کیمیا در واقع یک کلینیک تامین فروآلیاژ است که با تکیه بر تجربه استفاده شرکت های هولدینگ خود در زمینه تولید فولاد و درک مناسب از فرایندهای تولید، همچنین سال ها دانش فنی و تحقیقات علمی در حوزه لابراتوار سرویس صنایع متالورژی، توانسته با بهره مندی از تیم های متشکل از افرادی با مهارت بالا و حجم تناژ وارداتی مورد نیاز، رضایت بالایی را در بین مشتریان به دست آورد، به نحوی که طرح خرید صحیح فروآلیاژها را با تجزیه و تحلیل متناسب و نرخ بهینه مصرف به مشتریان خود ارائه دهد تا حداقل هزینه تولید برای فولادسازان کشور تضمین شود.

دانلود فایل مقاله

پیام بگذارید